Bilanțul activității I.S.U. ”Someș” al județului Satu Mare pe primul semestru al anului 2015

Creşterea substanţială a calităţii măsurilor de prevenire şi eficientizare continuă a acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, în scopul alinierii la standardele în domeniu impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene a constituit obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate, la nivelul inspectoratului, în primele şase luni ale anului 2015, obiectiv care a mobilizat majoritatea resurselor umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie.

DSC_0018Măsurile şi acţiunile preventive adoptate şi întreprinse au urmărit îndeplinirea la un nivel calitativ optim a dezideratului care stă la baza întregii activităţi a instituţiei şi care este însăşi raţiunea de existenta a acesteia, respectiv creşterea nivelului de securitate a vieţii cetăţenilor, protejarea proprietăţii şi a mediului.

Prevenirea situaţiilor de urgenţă reprezintă axa principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu din zona de competenţă.

Activitatea Inspecţiei de Prevenire a fost planificată, organizată şi desfăşurată potrivit principalelor direcţii de acţiune stabilite la nivelul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.G.S.U. pentru anul 2015 şi a constat în acţiuni şi măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, luându-se în considerare rezultatele analizei situaţiei operative din judeţul Satu Mare.

Direcţiile principale de acţiune ale Inspecţiei de Prevenire au fost concentrate in scopul desfăşurării activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, preponderent la unităţile administrativ teritoriale, instituţiile publice, obiective puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, obiective la care, cu prilejul controalelor anterioare s-au depistat deficienţe grave privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, obiective în care s-au desfăşurat activităţi socio-economice şi culturale la care au participat un număr mare de persoane. În acest sens exemplificăm: unităţi sanitare, de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, a bătrânilor, a persoanelor cu handicap, unităţi de cult, cultură, învăţământ, monumente istorice, alte unităţi cu mare afluenţă de public, cât şi obiectivele din cele mai importante şi vulnerabile sectoare de activitate industrială din zona de competenţă.

Au fost organizate şi desfăşurate 538 inspecţii de prevenire, controale de fond şi tematice, prin acţiune sau individuale la: 78 obiective de investiţii, 220 operatori economici, 197 instituţii, 38 localităţi, 5 construcţii hidrotehnice, pe timpul cărora au fost constatate 3970 deficienţe, cauze generatoare de incendii cât şi alte încălcări de la norme în domeniul situaţiilor de urgenţă, fiind înlăturate operativ 1182 dintre acestea.

De asemenea, au fost executate un număr de 234 verificări din care: 44 la adăposturi, 66 la sirene şi 124 la spaţii de evacuare.

Inspectorii din cadrul Inspecţiei de Prevenire au menţinut exigenţa şi fermitatea în modul de aplicare a legalităţii pentru încălcările normelor constatate, astfel că pentru deficienţele constatate pe timpul controalelor s-au aplicat 271 sancţiuni contravenţionale cu amendă în sumă de 370.500 lei şi 2755 avertismente.

Cadrele inspecţiei au efectuat 47 controale de îndrumare şi sprijin la serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţ, executând nemijlocit 47 aplicaţii şi exerciţii de intervenţie.

Tot în această perioadă în baza ordinelor prefectului au fost constituite două comisii mixte la nivelul Prefecturii, care au verificat unităţile de învăţământ care au încălzire pe gaz metan şi modul în care au fost salubrizate cursurile de apă din judeţul Satu Mare.

În ceea ce priveşte activitatea privind supravegherea introducerii pe piaţă a mijloacelor şi instalaţiilor cu rol de apărare împotriva incendiilor, controalele executate şi implementarea procedurilor şi metodologiei de lucru au contribuit la cunoaşterea evoluţiei şi executării măsurilor proiectate pentru siguranţa construcţiilor. Totodată, au fost executate   6 audituri de supraveghere.

În această perioadă a fost aprobată eliberarea unui număr de 51 avize şi 23 autorizaţii privind realizarea cerinţelor esenţiale de securitate la incendiu, cât şi a criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu specifice unor obiective ce s-au realizat sau sunt în curs de realizare. În urma verificării documentaţiilor primite spre avizare / autorizare, un număr de 10 documentaţii au fost returnate ca necorespunzătoare fiind precizate şi cauzele respingerii.

În domeniul protecţiei civile au fost eliberate un număr de 73 avize pentru transporturi de materiale periculoase.

S-a acordat atenţia necesară obiectivelor de investiţii, astfel încât, concomitent cu executarea lucrărilor de bază, să fie realizate şi sistemele de protecţie împotriva incendiilor sau amenajarea şi dotarea adăposturilor prevăzute în documentaţiile tehnice.

De asemenea au fost îndrumate 89 de cercuri tehnico aplicative „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Cadrele inspecţiei de prevenire au efectuat 403 exerciţii alarmare şi de evacuare în caz de incendiu, 12 exerciţii de alarmare publica şi de evacuare în cadrul unităţilor administrativ teritoriale.

De la începutul anului s-au soluţionat 5 sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor, activitatea de rezolvare desfăşurându-se corespunzător, în termenele legale, cu răspundere şi obiectivitate.

Pregătirea populaţiei şi a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie o preocupare constantă a Inspecţiei Judeţene de Prevenire. Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în primul semestru al anului 2015 s-a desfăşurat şi organizat conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în judeţul Satu Mare pentru anul 2015.

În vederea îmbunătăţirii nivelului de pregătire a persoanelor cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest semestru au fost desfăşurate convocări de pregătire, cu: inspectorii de protecţie civilă şi cadrele tehnice/personalul de specialitate din cadrul operatorilor economici clasificaţi din punct de vedere al riscurilor, şefii centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară de la municipii şi oraşe; şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; conducătorii operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificate din punctul de vedere al riscurilor; preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi (primari).

De asemenea, cadrele Inspecţiei de Prevenire au participat la organizarea şi coordonarea următoarelor concursuri:

Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă:

Etapa zonală în localităţile Beltiug, Hameu, Sanislău şi judeţeană pe stadionul Olimpia din Satu Mare, unde au concurat 38 de echipaje

SVSU al comunei Bârsău şi SPSU al SC UNIO SA Satu Mare vor reprezenta judeţul nostru la etapa interjudeţeană, care se va organiza în această lună în Municipiul Oradea.

Concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”

Etapa judeţeană desfăşurată pe Stadionul Olimpia din municipul Satu Mare. S-au înscris în concurs un număr de 5 echipaje de fete şi 10 echipaje de băieţi / mixt, iar în desfăşurării probelor, clasamentul a fost următorul:

Fete:

locul I – Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare;

locul II – Palatul Copiilor Satu Mare;

locul III – Liceul Teoretic German „ Johann Ettinger” Satu Mare;

Băieți/mixt:

locul I – Palatul Copiilor Satu Mare;

locul II – Şcoala Gimnazială Vetiş;

locul III – Liceul Teoretic German „ Johann Ettinger” Satu Mare

Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”

Etapa judeţeană organizată la Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”. S-au înscris în concurs un număr de 5 echipaje de gimnaziu, după cum urmează: Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Satu Mare, Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turţ, Şcoala Gimnazială „Viorel Sălăgean” Beltiug.

În urma desfăşurării probelor de concurs clasamentul a fost următorul:

locul I – Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare

locul II – Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”

locul III – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turţ

Echipajul clasat pe locul I a participat la etapa interjudeţeană, desfăşurată în municipiul Baia Mare, obţinând locul al III-lea.

De asemenea, în primul semestru, personalul Inspecţiei de Prevenire a desfăşurat la nivelul judeţului acţiuni de informare preventivă a autorităţilor publice locale şi a cetăţenilor în cadrul Campaniilor Naţionale de Informare şi Pregătire a Populaţiei „Nu tremur la cutremur”, „RISC. Siguranţa nu este un joc de noroc!” şi „Vreau să fiu voluntar”, activităţi ce vor continua şi în următoarele luni.

Obiectivele principale ale campaniei „Vreau să fiu voluntar” sunt: cunoaşterea şi respectarea de către autorităţile publice locale a reglementărilor privind voluntariatul în situaţii de urgenţă, creşterea interesului autorităţii publice locale pentru constituirea, dimensionarea şi dotarea reală şi corectă a structurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, creşterea numărului de solicitări din partea cetăţenilor pentru intrarea într-un serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Obiectivul Campaniei „RISC. Siguranţa nu este un joc de noroc!” vizează reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor, care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

Campania „Nu tremur la cutremur” se desfăşoară la nivel naţional, cu scopul principal de a informa corect cetăţenii cu privire la modalităţile prin care se pot proteja împotriva unui seism. În cadrul acesteia, sunt aduse la cunoştinţa populaţiei informaţii despre măsurile de pregătire a locuinţei în caz de cutremur, măsurile privind pregătirea individuală şi a familiei pentru a face faţă unui seism, precum şi comportamentul care trebuie adoptat pe durata şi după producerea acestuia.

Obiectivele propuse în cadrul campaniei se referă la: cunoaşterea riscurilor la care este expusă o persoană în momentul declanşării unui cutremur, prezentarea modalităţilor de protecţie individuală şi colectivă în timpul cutremurului, necesitatea pregătirii individuale şi colective, importanţa educaţiei anti-cutremur.

În vederea materializării obiectivelor celor trei campanii în rândul copiilor, adolescenţilor, adulţilor de la începutul acestui an, Inspecţia de Prevenire a organizat şi desfăşurat: 576 acţiuni de informare preventivă desfăşurate la instituţii şi operatori economici, 45 puncte de informare preventivă în locuri cu afluenţă de cetăţeni şi localităţi, 47 exerciţii de intervenţie cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, 32 de exerciţii de simulare a producerii unor situaţii de urgenţă la unităţile şcolare din judeţ, preşcolarii şi elevii învăţând în mod practic, cum să-şi protejeze viaţa în cazul declanşării tipurilor de riscuri generatoare de astfel de evenimente, 26 lecţii de informare preventivă destinate elevilor, din care 3 lecţii au fost desfăşurate de personalul Inspecţiei de Prevenire în colaborare cu reprezentanţii zonali ai E.ON România.

În acest sens, au fost diseminate spoturile audio şi video ale campaniilor, au fost distribuite materiale de informare preventivă (peste 18100 de afişe, calendare, pliante, flyere şi stickere).

Analizând modul de desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă se poate desprinde concluzia că aceasta s-a desfăşurat la nivelul cerinţelor preconizate, neexistând probleme în ceea ce priveşte realizarea la timp şi de calitate a activităţilor planificate.

Cadrele Inspecţiei de Prevenire doresc o implicarea mai activă în activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă, a autorităţilor publice locale, a personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi implicit a fiecărui cetăţean.

Ideea de bază trebuie să fie aceea că fiecare comunitate situată într-o zonă cu rscuri trebuie să fie adaptată situaţiilor de urgenţă care se pot produce, pornind de la ideea că vieţuirea într-o zonă atrage în mod inevitabil consecinţe.

În domeniul managementului prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, avem nevoie de un sistem instituţional închegat şi de mecanisme manageriale perfecţionate menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate.

Dinamica intervenților pe primele 6 luni ale anului 2015

Dacă în primele şase luni ale anului 2014 au fost înregistrate 2322 de intervenţii, în primele şase luni ale anului 2015 se ânregistrează un număr de 3145 de intervenţii cu o creştere de aproape 35%.

În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 3145 intervenţii după cum urmează :

– 140 incendii;

– 46 incendii de vegetaţie şi altele;

– 2730 intervenţii S.M.U.R.D. ( 2633 ajutor medical de urgenţă, 83 asistenţa persoane, 14 intervenţi pentru descarcerare);

– 75 deplasări întoarse din drum;

– 36 deplasări fără intervenţie;

– 38 asigurarea / supravegherea zonei de producerea probabila a situaţiei de urgenţă;

– 19 alte intervenţii ;

– 11 alarme / alerte false;

– 43 alte situaţii de urgenţă – ( 16 fenomene meteo periculoase, 11 intervenţii pentru asanarea teritoriului de muniţie neexplodată, o urgenţă radiologică şi 1 alte situaţi);

– 5 intervenţii pentru salvarea animalelor ;

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, situaţia este prezentată mai jos:

În această perioadă au fost primite un număr de:

– 42 informări meteorologice;

– 35 atenţionări meteorologice;

– 34 avertizări meteorologice;

– 61 avertizări hidrologice;

– 80 informări hidrologice;

– 19 atenţionări hidrologice.

care au fost analizate de Centrul Operaţional împreună cu comanda inspectoratului, în urma cărora s-a transmis către autorităţile locale un număr de 72 S.M.S. – uri.

Situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului în anul 2015:

În această perioadă s-au primit 29 rapoarte privind producerea situaţiilor de urgenţă, astfel:

1 raport privind producerea unei situaţii de urgenţă în data de 03.04.2015, în comuna Pomi, localitatea Bicău – fenomene meteorologice periculoase (intensificări ale vântului – vijelie).

Au fost afectate 4 locuinţe cu 10 gospodării şi anexe, şi căminul cultural.

1 raport privind producerea situaţiei de urgenţă în data de 20.04.2015, în comuna Batarci, localitatea Batarci – fenomene meteorologice periculoase (intensificări ale vântului – vijelie).

Au fost afectate o locuinţă şi o anexă.

În luna mai s-au primit 26 de rapoarte de situaţii de urgenţă, astfel:

8 rapoarte la inundaţii;

17 rapoarte la fenomene meteo-periculoase (vijelie, grindină);

1 raport cu eşecul utilităţilor publice (curent electric).

În urma centralizării celor 26 de rapoarte s-au constatat următoarele:

Au fost afectate 41 de localităţi: Halmeu, Craidorolţ, Batarci, Bogdand, Corund, Ser, Babţa, Supuru de sus, Supuru de jos, Giorocuta, Dobra, Sechereşa, Hurezu Mare, Pomi, Borleşti, Crucişor, Poiana Codrului, Iegherişte, Bârsău de Sus, Bârsău de Jos, Săcăşeni, Porumbeşti, Ardud, Beltiug, Bolda, Ghirişa, Giungi, Răteşti, Şandra, Vetiş, Turţ, Gherţa Mare, Doba, Păulean, Satu Mare, Sătmărel, Terebeşti, Acâş, Mihăieni, Unimăt şi Dara.

Au fost afectate 2198 de locuinţe din care 3 în pericol de prăbuşire, 3424 de anexe afectate şi 57 de obiective social economice. De asemenea a fost afectate 23651,75 ha terenuri arabile, 2143 ha păşuni, 320 ha păduri şi 137 ha vii şi livezi.

În luna iunie s-a primit un raport cu producerea uni situaţii de urgenţă în data de 08.06.2015 la comuna Bogdand, localitatea Corund – ploi abundente cu căderi de grindină şi vijelie.

Au fost afectate 10 locuinţe, 60 ha vie, 200 ha păşuni.

Noua autospecială achiziționată recent de I.S.U. ”Someș” Satu Mare:

DSC_0021

DSC_0024

DSC_0020

DSC_0027

DSC_0028

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on iulie 7, 2015. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.