Evaluarea rezultatelor obținute și activităților din anul 2017, ale I.S.U. “Someş” Satu Mare

Luni, 29 ianuarie la Teatrul de Nord Satu Mare a avut loc evaluarea rezultatelor obţinute în anul 2017 de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” Satu Mare. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa colonelului Daniel-Marian Dragne, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

În luarea de cuvânt, prefectul Darius Filip a felicitat pompierii pentru modul în care şi-au îndeplinit atribuţiile şi pentrul calmul de care au dat dovadă pe tot parcursul incidentului de la Moftin şi le-a urat un an 2018 cât mai liniştit.

În acest context prefectul a acordat două distincţii pentru profesionalismul și dedicarea dovedite în gestionarea incendiului de sondă de la Moftinu-Mare în perioada 19.12.2017-06.01.2018 atât Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” cât şi colonelului Daniel-Marian Dragne.

Redăm extrasul din Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” al județului Satu Mare în anul 2017:

În anul 2017, activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare s-a axat, în principal, pe îndeplinirea obiectivelor instituţionale propuse, având ca scop consolidarea şi dezvoltarea instituţiei, în vederea creşterii permanente a capacităţii operaţionale şi de răspuns, reducerii impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi îmbunătăţirii calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei.

Efortul instituţiei noastre a vizat în mod deosebit salvarea de vieţi şi bunuri materiale şi asigurarea protecţiei comunităţilor din zona de competenţă, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi asigurarea unei protecţii mai bune a comunităţilor, prin prisma celor trei paliere de activitate: prevenirea populaţiei, pregătirea personalului pentru intervenţie şi răspunsul în situaţii de urgenţă.

Realizările şi îndeplinirea obiectivelor strategice ale inspectoratului, propuse pentru anul 2017, sunt o consecinţă directă a activităţii şi preocupărilor profesionale a colectivului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare. Astfel că, hotărârea, seriozitatea, competenţa, profesionalismul şi responsabilitatea sunt câteva din atributele cu care am dorit să răspundem, atât pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, cât şi pentru identificarea domeniilor de activitate care pot fi îmbunătăţite în anul 2018.

De asemenea, cu această ocazie, doresc să îmi exprim aprecierea pentru sprijinul acordat de către comanda Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru coordonarea eficientă, care a condus la crearea unui mediu de muncă motivant, încurajându-ne şi susţinându-ne în toate iniţiativele, pe care le-am întreprins în cursul anului 2017.

În aceeaşi măsură, doresc să mulţumesc administraţiilor judeţene şi locale, preşedintelui C.J.S.U. – domnul prefect Filip Darius, domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Pataky Csaba, domnului primar al municipiului Satu Mare Kereskeny Gabor, primarilor unităţilor administrativ teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea punctele de lucru aparţinând subunităţilor din organica inspectoratului, tuturor instituţiilor şi colaboratorilor care contribuie permanent, se implică şi răspund conform profilului de activitate solicitărilor managementului situaţiilor de urgenţă.

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în anul 2017 şi care a mobilizat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost asigurarea în zona de competenţă, în mod unitar şi profesionist, a protejării mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situaţii de urgenţă, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei.

OBIECTIVELE DERIVATE/SPECIFICE

În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost îndreptate către materializarea următoarelor obiective:
a) pregătirea preventivă și protecția prioritară a populației;
b) protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu, a bunurilor materiale şi a mediului;
c) desfășurarea pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate și serviciilor de urgență;
d) organizarea și executarea intervenției operative pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență;
e) asigurarea condițiilor optime de muncă și logistică pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor;
f) constituirea rezervelor tehnico-materiale specifice;
g) perfecţionarea continuă a personalului pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredinţate;
h) intensificarea şi eficientizarea activităţii de prevenire;
i) acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru sprijinirea operatorilor economici şi instituţiilor publice deconcentrate / descentralizate în vederea autorizării acestora din punct de vedere al securității la incendiu;
j) asigurarea condiţiilor optime de muncă şi logistică pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor;
k) asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local, creşterea responsabilizării primarilor în managementul situaţiilor de urgenţă, crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice;
l) implicarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în informarea preventivă a populaţiei, continuarea procesului de creștere a capacității de intervenției a acestora;
m) aplicarea Strategiei de prevenire şi combatere a corupţiei în cadrul inspectoratului;
n) menținerea climatului de încredere în instituţie;
o) continuarea modernizării reţelelor de comunicaţii pentru a se reduce timpul necesar alertării gărzilor de intervenţie şi a timpului de răspuns;
p) achiziționarea unor autospeciale cu sprijinul Consiliului Judeţean.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
RESURSE UMANE

În ceea ce privește managementul resurselor umane, trebuie subliniată cea mai importantă realizare în acest domeniu și anume, implementarea reorganizării instituționale. Această reușită a jalonat, pe parcursul anului 2017, activitatea pe linie de resurse umane.

Odată cu reorganizarea instituțională au fost înființate servicii și compartimente noi, care să răspundă tuturor misiunilor și, implicit a crescut numărul indicatorilor prevăzuți. Tot urmare a reorganizării instituționale, a crescut numărul funcțiilor de conducere la nivelul unității, acest lucru presupunând o redistribuire a personalului.

În acest context, pe parcursul anului 2017, la nivelul inspectoratului, a existat o dinamică permanentă a resursei încadrate. Astfel, la data de 01.01.2017, procentul de încadrare a funcțiilor de ofițeri era de 66%, a celor de subofițeri și maiștri militari de 91% și a personalului civil de 77% din cuantumul prevăzut, iar la data 31.12.2017, procentul de încadrare a funcțiilor de ofițeri era de 57%, a celor de subofițeri și maiștri militari de 88% și a personalului civil de 77% din cuantumul prevăzut.

La această dinamică au contribuit și pierderile de personal, și anume: un număr de 8 ofițeri, 1 maistru militar și 12 subofițeri au trecut în rezervă, 1 ofițer a fost mutat, iar un subofițer a demisionat. Pierderea de personal prin pensionare, mai ales a unor cadre cu funcții de conducere, cum sunt: prim adjunctul, șeful Serviciului Prevenire, șeful Serviciului Logistic, iar la sfârșitul anului, împuternicitul șefului Serviciului Logistic a presupus redistribuirea atribuțiilor și, implicit încărcarea personalului existent cu atribuții ce exced celor executate conform fișei postului.

În perioada de referinţă, pentru completarea efectivelor, la nivelul unităţii, au fost desfăşurate proceduri privind ocuparea posturilor prin concursuri cu recrutare din sursă internă, reuşindu-se ocuparea a 4 posturi de ofiţeri prin trecerea subofiţerilor în corpul ofiţerilor, iar în luna decembrie, a fost demarată procedura de ocupare a 8 posturi cu încadrare directă. Tot, pe parcursul anului 2017, s-au desfăşurat concursuri pentru ocuparea a 10 posturi de conducere și au fost repartizaţi din şcoală 6 subofiţeri şi 1 maistru militar.

Un alt aspect care a dus la îngreunarea activității inspectoratului a fost pierderea de personal prin pensionare, mai ales a unor cadre cu funcții de conducere. Astfel, trecerea în rezervă prin pensionare a: prim adjunctului, a șefului Serviciului Prevenire, a șefului Serviciului Logistic, iar la sfârșitul anului, a împuternicitului șefului Serviciului Logistic a presupus redistribuirea atribuțiilor și, implicit încărcarea personalului existent cu atribuții ce exced celor executate conform fișei postului.

RESURSE MATERIALE

În domeniul asigurării logistice, principala preocupare a fost orientată spre asigurarea îndeplinirii, fără sincope, a misiunilor şi sarcinilor, în condiţiile bugetare cunoscute şi cu respectarea strictă a reglementărilor în vigoare. Austeritatea bugetară a continuat să afecteze gradul de înzestrare a unităţii cu autovehicule pentru intervenţii.

Gradul de dotare cu tehnică a unităţii este de 44 % din tabela de înzestrare, după cum urmează:
– la grupa transport gradul de dotare este de 38 %,
– la grupa operativa este de 48 %.

Durata normată de menţinere în exploatare este îndeplinită şi depăşită cu 48 % pentru întreg parcul auto al unităţii.
Uzura parcului de autospeciale, cât şi neasigurarea resurselor financiare necesare reparării şi întreţinerii acestora creşte riscul neîndeplinirii, în condiţii optime a misiunilor.

Pe parcursul anului 2017, prin grija Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, unitatea noastră a fost dotată cu următoarele bunuri materiale:
– 24 aparate de respirat, în valoare de 83.202,92 lei;
– un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cîrlig, în valoare de 627.540,55 lei;
– un container suport logistic al intervenţiei tip I, in valoare de 1.119.591,64 lei;
– o linie tehnică de întreţinere echipamente de protecţie în valoare de 908.406,30 lei.

Pe tot parcursul anului 2017, misiunile de bază şi de transport au fost asigurate în proporţie de 100%, tehnica funcţionând în condiţii corespunzătoare, în ciuda deficitului.

În ceea ce privește activitatea de achiziţii publice, în cursul anului 2017 a fost întocmit şi aprobat de către ordonatorul terţiar de credite, Planul logistic (care la Titlul II – este în suma de 6.495,31 mii lei), fiind incluse toate bunurile materiale, produsele, serviciile si lucrările necesare bunului mers al unităţii. Bugetul de cheltuieli pe anul 2017, la Titlul II (bunuri şi servicii) a fost de 1.200,60 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 18 % faţă de necesarul cuprins în Planul logistic.

La Titlul XIII (Active nefinanciare) au fost alocate fonduri în valoare de 12,35 mii lei, din care au fost achiziţionate o barcă pneumatică pentru patru persoane cu rame şi echipament de intervenţie combinat tip HOOLIGAN.
Tot în cadrul aceluiași titlu, al activelor nefinanciare, a fost atribuit Contractul de lucrări în vederea execuţiei de ,,Garaj autospeciale din elemente de construcţie uşoară”, în valoare de 274,65 mii lei, urmând ca lucrările să fie demarate în cel mai scurt timp.

În vederea implementării Proiectului transfrontalier ,,Cooperare de urgenţă comună între organizaţiile profesionale şi cele neguvernamentale din regiunea Carpatică”, în valoare totală de 4.000.000 euro, din care valoarea pentru partea română este de 400.000 de euro, utilizaţi pentru mansardarea şi modernizarea sediului inspectoratului, au fost achiziţionate servicii de expertiză tehnică în valoare de 20,00 mii lei.

În anul 2017, cu sprijinul Consiliului Județean, au fost achiziționate la Titlul II, bunuri și servicii în valoare de 258 mii lei, iar cheltuielile de capital au fost de 150 mii lei, utilizați pentru achiziționarea unui autovehicul de teren, marca Mitsubishi L 200, destinat activităților operative.

RESURSE FINANCIARE

Managementul financiar, desfăşurat în anul 2017, a fost orientat spre organizarea, analizarea şi monitorizarea execuţiei bugetare, astfel încât bugetul aprobat să fie direcţionat către obiective şi rezultate concrete. Astfel, obiectivul principal a fost punerea la dispoziţie a mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii, precum şi prezentarea unei imagini reale şi fidele a patrimoniului.

La baza utilizării legale a resurselor bugetare au stat bugetul de cheltuieli, precum şi celelalte documente periodice prin care se solicită creditele bugetare necesare desfăşurării activităţii financiare a inspectoratului, legislaţia în vigoare şi documentele justificative aferente .

Dacă analizăm ponderea cheltuielilor în bugetul de cheltuieli pe anul 2017, comparativ cu anul 2016, situaţia se prezintă astfel:
• cheltuielile de personal reprezintă 94,88 % din total buget aprobat, faţă de 94.31% cât reprezenta în anul 2016;
• cheltuielile materiale reprezintă 5,06 % din total buget aprobat, faţă de 5.54% cât reprezenta în anul 2016.

S-a asigurat plata drepturilor băneşti şi contribuţiile sociale ale personalului, achitarea obligaţiilor financiare ale inspectoratului faţă de stat, bănci, terţi, fundamentându-se, planificându-se şi urmărindu-se folosirea raţională şi legală a mijloacelor financiare puse la dispoziţia inspectoratului pentru îndeplinirea indicatorilor economici stabiliţi.

În toată această perioadă s-a urmărit utilizarea economică a mijloacelor materiale şi băneşti, acordarea vizei de control financiar preventiv cu maximă responsabilitate fiind un mijloc eficient de prevenire a pagubelor.
Creditele bugetare deschise în anul 2017 au fost la limita solicitărilor şi nevoilor unităţii, bugetul aprobat pentru acest an fiind insuficient, dar au asigurat desfăşurarea procesului pregătirii pentru intervenţie precum şi plata drepturilor salariale şi a furnizorilor.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

CENTRU OPERAŢIONAL

Anul 2017 a fost caracterizat, din punct de vedere meteorologic, de temperaturi ridicate faţă de limitele temperaturilor medii obişnuite, sărac în precipitaţii îndeosebi în perioada sezonului cald, generând seceta hidrologică şi pedologică, continuat cu un climat evidenţiat prin trecerea bruscă la fenomene meteorologice caracterizate prin precipitaţii de scurtă durată şi intensificări ale vântului, fenomene care, cumulate, au influenţat distribuţia procentuală a situaţiilor de urgenţă menţionate în statistică .

În perioada analizată, Centrul Operaţional a întreprins următoarele:
• a desfăşurat activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă;
• a asigurat înregistrarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi a actualizat situaţia generală a riscurilor la nivel judeţean, materializată prin Catalogul Local şi Schema Riscurilor Teritoriale;
• a monitorizat evoluţia situaţiilor de urgenţă şi a informat operativ, când a fost cazul, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie;
• a asigurat transmiterea / retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi avertizare, primite de la instituţiile specializate, către serviciile de urgenţă din subordine şi administraţia publică, după caz;
• a gestionat, la nivel judeţean, baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă.

Sub coordonarea I.G.S.U, prin compartimentul Misiuni Protecţie Civilă, începând cu luna august 2017, în fiecare primă zi de miercuri a fiecărei luni, în intervelul orar 10.00-11.00, au fost acţionate sirenele de alarmare publică existente la nivelul judeţului, având ca scop testarea şi verificarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă la nivelul zonei de competenţă.

Au mai fost executate 21 de exerciţii de protecţie civilă, din care:
• 12 exerciţii de alarmare – evacuare la localităţile: Homoroade, Bogdand, Micula, Halmeu, Moftin, Turulung, Agriş, Porumbeşti, Berveni, Craidorolţ, Supur şi Socond;
• 9 exerciţii de alarmare publică la localităţile: Pişcolt, Urziceni, Ardud, Racşa, Pir, Sanislău, Foieni, Satu Mare şi, Livada.

La nivelul judeţului Satu Mare există un număr de 167 sirene de alarmare publică, dintre care 53 electronice şi 114 electrice. Din totalul acestora, 99 de sirene sunt acţionate centralizat, iar diferenţa până la 167, respectiv 68, sunt acţionate local, toate fiind în stare de funcţionare. În cursul anului 2017 au mai fost achiziţionate 4 sirene de alarmare: 2 în municipiul Satu Mare, 1 în comuna Vama şi 1 în comuna Racşa.

Gradul de acoperire cu semnale sonore, pentru asigurarea avertizării şi alarmării la nivelul judeţului, este de 44,78% , existând la momentul de faţă numai două localităţi care au un grad de acoperire de 100%, municipiul Satu Mare şi Carei.
De asemenea, s-au mai executat controale la fondul de adăpostire, la obiective speciale şi de asanare pirotehnică, fiind verificate 4 puncte de comandă, 124 adăposturi de protecţie civilă şi 170 sirene.

Prin Compartimentul Monitorizare Situaţiilor de Urgenţă şi Dispecerat Centrul Operaţional a gestionat în anul 2017, un număr de 8111 apeluri de urgenţă, faţă de 7742 intervenţii în anul 2016, însemnând o creştere de 9,46 %.
A desfăşurat activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă, a asigurat înregistrarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi a actualizat situaţia generală a riscurilor la nivel judeţean, materializată prin Catalogul Local şi Schema Riscurilor Teritoriale, a monitorizat evoluţia situaţiilor de urgenţă şi a informat operativ, când a fost cazul, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, a asigurat transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi avertizare primite de la instituţiile specializate către serviciile de urgenţă din subordine şi administraţia publică, după caz şi a gestionat, la nivel judeţean, baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă.

Exerciţii executate sub coordonarea directă a centrului operaţional, în anul 2017:

• exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren, pentru antrenarea structurilor de intervenţie, în cazul producerii unei explozii urmată de incendiu şi prăbuşirea unei părţi din construcţii, la S.C. Contitech Fluid Automotive Romania S.R.L. Carei;
• exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor de intervenţie în căutarea şi salvarea unor persoane rătăcite în zona montană de la Luna Şes;
• exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren pentru antrenarea structurilor implicate, în gestionarea unei situaţii de urgenţă, produse de un cutremur în zona municipiului Carei:
• xerciţiu cu forţe şi mijloace în teren, care a avut ca temă un accident feroviar petrecut în gara Acâş, urmat de un incendiu cu implicarea de substanţe periculoase;
• exerciţiul de mobilizare „MOBEX SM -17’’, având ca scop verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare,
• au fost executate 21 de exerciţii de protecţie civilă (12 exerciţii de alarmare – evacuare şi 9 exerciţii de alarmare publică), la: 18 comune (Homoroade, Bogdand, Micula, Halmeu, Moftin, Turulung, Agriş, Porumbeşti, Berveni, Craidorolţ, Supur, Socond, Pişcolt, Urziceni, Racşa, Pir, Sanislău, Foieni), 2 municipii (Satu Mare şi Carei) şi 2 oraşe (Ardud şi Livada).

Pe parcursul anului 2017 au fost supuse verificării 79 planuri operative de intervenţie la operatori economici şi instituţii publice, dintre care 14 au fost respinse pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare.

Din punct de vedere legislativ, au fost actualizate documentele de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie.
Situaţia operativă din anul 2017, în comparaţie cu anul 2016 arată

INSPECŢIA DE PREVENIRE
Activitatea Inspecţiei de Prevenire a fost planificată, organizată şi desfăşurată potrivit principalelor direcţii de acţiune şi obiectivelor stabilite la nivelul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.G.S.U. pentru anul 2017 şi a constat în acţiuni şi măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, luându-se în considerare rezultatele analizei situaţiei operative din judeţ.

Efortul principal a fost îndreptat spre cunoaşterea şi însuşirea cadrului juridic specific, necesar pentru îndeplinirea prerogativelor şi atribuţiilor stabilite inspecţiei judeţene prin lege, optimizarea funcţionării structurii şi creşterea capacităţii operaţionale a acesteia.

A fost urmărită, în mod prioritar, asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la clădirile publice şi cu aglomerări de persoane din domeniul ocrotirii sănătăţii, alimentaţiei publice, turismului, educaţiei, cultelor, la agenţii economici cu risc ridicat de incendiu, care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi la operatorii economici din domeniul silvic, exploatarea şi prelucrarea lemnului, industriei uşoare şi agriculturii.

Accentul principal al activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă l-a constituit coordonarea, îndrumarea, controlul şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor locale în organizarea activităţii specifice şi implementarea cadrului juridic privind monitorizarea situaţiilor de risc, stabilirea forţelor şi mijloacelor necesare intervenţiei precum şi pregătirea populaţiei privind modul de acţiune pe timpul situaţiilor de urgenţă.

În toate activităţile de pregătire organizate, unitatea a beneficiat de sprijinul constant şi direct al Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean şi a celorlalte instituţii şi structuri cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă.
Activitatea inspecţiei de prevenire a vizat permanent îndeplinirea atribuţiilor pe linie de avizare/autorizare, informare preventivă, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă.

Pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu si protecţie civilă”, pe linia coordonării, îndrumării şi controlului activităţii de avizare/autorizare, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
• au fost emise: 150 avize de securitate la incendiu, 37 autorizaţii de securitate la incendiu, 136 avize la transportul deşeurilor periculoase, 220 puncte de vedere şi negaţii şi 7 acorduri de focuri de artificii;
• au fost respinse 37 avize de securitate la incendiu şi 31 autorizaţii de securitate la incendiu.
În anul 2017 au fost executate 716 controale de prevenire, în scădere cu 43% faţă de anul 2016. Controalele de prevenire au vizat, cu preponderenţă, instituţiile, operatorii economici şi localităţi.

Situaţia executării controalelor şi acţiunilor de prevenire

Scăderea numărului de controale la instituţii se datorează faptului că, în anul 2016, au fost executate acţiuni de control la instituţiile publice la care au fost organizate secţii de votare atât la alegerile locale, cât şi pentru Parlamentul României. Iar, în ansamblu, scăderea numărului de controale se explică prin faptul că Inspecţia de Prevenire a beneficiat în anul 2017 de aportul a 9 cadre (5 ofiţeri, 4 subofiţeri) pe durata semestrului I şi 6 cadre (2 ofiţeri, 4 subofiţeri) pe perioada celui de al II-lea semestru, spre deosebire de un număr de 18 inspectori (11 ofiţeri, 7 subofiţeri) care au încadrat această structură în anul 2016.

Pentru creşterea eficienţei activităţilor preventive, şi în anul 2017, au fost executate controale de prevenire inopinate, la obiective unde se înregistrează aflux de persoane în zilele libere, de sărbători legale sau pe durata nopţii, în principal din categoria cluburi, baruri, discoteci, mall-uri, săli de spectacol ori cinematografe, unităţi de cult şi structuri de cazare turistice. Aceste activităţi preventive inopinate au evidenţiat o bună corelare a obiectivelor urmărite cu perioadele vulnerabile (pe durata nopţii, când se înregistrează mare afluenţă de persoane) şi au prilejuit o aplicare fermă a legii.

Media numărului de controale raportat la numărul de inspectori cu atribuţii de control încadraţi este de 144 controale, în creştere faţă de valoarea de 110 controale executate în anul 2016.

De asemenea, se constată o creştere a numărului de cereri de acordare asistenţei tehnică de specialitate cu aproximativ 10% (1212 în 2017 faţă de 1134 în 2016).
Cu ocazia executării controalelor au fost constatate 4652 deficienţe, 1413dintre acestea fiind soluţionate pe timpul controalelor, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din total.

Situaţia deficienţelor constate şi remediate:

În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în perioada analizată au fost aplicate 3171 de avertismente şi 121 amenzi contravenţionale, în cuantum de 17 9700 RON (faţă de aproximativ 1 300 000 RON în 2016).

Situaţia sancţiunilor contravenţionale

La obiectivele clasificate conform Legii nr. 59/2016 au fost inspectate, împreună cu Garda Judeţeană de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, 2 amplasamente: S.C. Unicom Holding S.A. Bucureşti – punct de lucru Halmeu şi S.C. Trans Gas LPG Services S.R.L. – punct de lucru Porumbeşti. În urma constatărilor menţionare în rapoartele de inspecţie, operatorul S.C. Trans Gas LPG Services S.R.L. – punct de lucru Porumbeşti a fost scos din inventarul judeţean cu operatorii de tip SEVESO.

A existat o preocupare permanentă pentru creşterea calităţii activităţilor de prevenire în rândul populaţiei, prin organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii de alarmare în caz de incendiu şi de protecţie civilă. Cu prilejul executării alarmărilor publice la localităţile planificate, au fost verificate sistemele de înştiinţare şi alarmare.

Au fost executate 1372 exerciţii de alarmare în caz de incendiu şi 21 pentru situaţii de protecţie civilă, în care s-au verificat planurile întocmite pentru activităţile practic – aplicative.
Au fost primite şi soluţionate un număr de 23 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Au fost desfăşurate 59 activităţi de audit de supraveghere la persoanele autorizate în scopul menţinerii pe piaţă a unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, care să îndeplinească în permanenţă condiţiile care au stat la baza certificării lor.
Au fost desfăşurate peste 468 activităţi de informare preventivă a populatiei (instruiri, exerciţii de simulare, activităţi interactive în unităţile de învăţământ, puncte de informare, Ziua Porţilor Deschise etc.).
În activităţile de informare preventivă desfăşurate au fost diseminate peste 20000 pliante, flyere, broşuri, afişe, mini-calendare şi stickere drept materiale suport.

Principalele obiective ale activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă în anul 2018:
• asigurarea respectării prevederilor actelor normative din domeniile apărării împotriva incendiilor şi prevenirii situaţiilor de urgenţă;
• îmbunătăţirea continuă a nivelului de protecţie a persoanelor, patrimoniului cultural naţional şi a bunurilor materiale;
• optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor locale;
• reducerea numărului obiectivelor puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi diminuarea ponderii utilizării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor neconforme, prin intensificarea activităţilor în domeniile avizării-autorizării, supravegherii pieţei şi auditului de supraveghere a persoanelor autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
• realizarea unor construcţii şi amenajări conforme din punct de vedere al cerinţei fundamentale securitate la incendiu.

SERVICIUL PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative, celulelor de urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, s-a organizat şi desfăşurat conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Satu Mare.
Personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă a urmat cursuri în cadrul instituţiilor de pregătire din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă: Centrul Zonal de Pregătire Cluj Napoca, respectiv Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani, astfel:
• Cursuri organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din localitatea Ciolpani:

• Situaţia participării la cursurile organizate de Centrul Zonal Cluj Napoca este următoarea:

• Pregătirea în unităţile de învăţământ
Pregătirea elevilor şi studenţilor s-a realizat prin parcurgerea tematicilor elaborate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor şi elevilor pe niveluri de învăţământ (preşcolar, şcolar şi preuniversitar) prin următoarele forme de pregătire.
În data de 19.05.2017 s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”, la care au participat echipaje de fete şi băieţi de la 11 instituţiii de învăţământ din judeţul Satu Mare. Totodată echipajul de fete de la Palatul Copiilor Satu Mare a reprezentat România la etapa internaţională a concursului „Micii Pompieri” care s-a desfăşurat în Austria.
În data de 26.05.2017 s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursurilor cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, la care au participat echipaje de fete şi băieţi de la 6 instituţii de învăţământ din judeţul Satu Mare. Totodată, Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă „SOMEŞ” Satu Mare, s-a implicat în buna organizare şi desfăşurare a etapei interjudeţene a concursurilor cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, care a avut loc în municipiul Satu Mare şi la care au participat echipaje din judeţele Sălaj, Maramureş şi Bihor.

Au fost îndrumate şi coordonate 10 cercuri de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, s-au ţinut 10 lecţii deschise la unităţile de învăţământ din judeţ şi s-au executat 10 exerciţii de evacuare a elevilor şi cadrelor, fiind implicate aproximativ 2800 de persoane.

• Pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
La nivelul judeţului Satu Mare sunt constituite şi funcţionează un număr de 63 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, din care 37 de categoria I ( 59% fără autospeciale de stingere a incendiilor) şi 26 de categoria III ( 41% cu autospeciale de stingere a incendiilor).

La nivelul judeţului Satu Mare există un număr de 13 operatori economici care au constituit Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă, care respectă criteriile minime de performanţă în funcţie de riscurile identificate în plan teritorial.
Exerciţiile de intervenţie executate cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă au vizat evaluarea modului de coordonare a acţiunilor întreprinse, eficacitatea lor, dar şi creşterea impactului şi a importanţei pe care voluntarii o au în comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea, pe parcursul anului 2017 executându-se de către cadrele din serviciul pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor 23 de astfel de exerciţii la serviciile voluntare dotate cu autospeciale de stingere.

În perioada 24 – 31.05.2017 au fost organizate etapele zonale a concursurilor profesionale la care au participat 43 de S.V.S.U.-uri. Echipajele clasate pe primele locuri, s-au calificat la etapa judeţeană, desfăşurată în data de 09.06.2017. Echipajul S.V.S.U. Valea Vinului, clasat pe locul I la această etapă a participat la etapa interjudeţeană, organizată în municipiul Arad în perioada 12-14.07.2017.
La etapa judeţeană organizată în data de 09.06.2017 au participat 3 echipaje. S.P.S.U. S.C. Unio S.A. s-a clasat pe primul loc, calificându-se la faza interjudeţeană şi, ulterior, la cea naţională a Concursurilor Profesionale a Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, desfăşurată la Sibiu.

Competiţii sportive

În ceea ce priveşte activitatea sportivă în anul 2017, unitatea noastră împreună cu Asociatia Sportivă a Pompierilor din România – Sucursala Satu Mare, a urmărit angrenarea întregului personal în practicarea sportului de masă prin organizarea şi participarea la diferite competiţii sportive, atât la nivel local ,cât şi la nivel naţional, obţinându rezultate pozitive, astfel:
1. La Faza Zonală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă –Zalău –26 – 28.07. 2017 plt. maj. Demian Marian a obţinut locul I individual la probele: scara de fereastră, pista cu obstacole pe 100 de metri şi duel, iar echipa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare a obţinut locul III;
2. La Campionatul de Atletism şi Cross- Etapa Finală pe Minister – Cluj-Napoca – 13-16.06.2017 – plt.adj.şef Pop Radu a obţinut locul I individual la aruncarea greutăţii, categoria peste 45 ani;
3. La Campionatul de Atletism şi Cross- Etapa Finală pe IGSU – Râmnicu Vâlcea, 10-12.05.2017 – plt.adj.şef Pop Radu a obţinut locul I individual la aruncarea greutăţii, categoria peste 45 ani;
4. La Campionatul de Atletism şi Cross- Etapa Finală pe Minister – Cluj-Napoca – 13-16.06.2017 – plt.adj.şef Pop Radu a obţinut locul I echipe la aruncarea greutăţii, categoria peste 45 ani;
5. La Concursul Internaţional Scări Nyiregyhaza – Ungaria – în data de 28.04.2017, echipa formată din plt. maj. Demian Marian şi plt.adj. Cardos Gheorghe a obţinut locul I ;
6. La Cupa ASPR, Campionatul de Tenis de masă , Etapa Zonală Satu Mare 28-31.03.2017, echipa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare formată din plt maj. Murg Ştefan şi Plt.maj. Illeş Zoltan a obţinut locul I pe echipe, iar sg. maj. Cartis Adrian a obţinut locul II la individual;
7. La Concursul National de descarcerare, Faza Zonală- Zalău, mai 2017 – echipa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare formată din: plt.maj. Ardelean Antonio, plt. Ardelean Traian, plt. Hotea Emil, plt.maj. Demian Marian, sg. maj. Hajdu Cristopher, sg. maj. Por Georgel a obţinut locul I la proba descarcerarea din vehicule, iar la Faza Naţională – Bucureşti Iulie 2017 a obţinut locul VI.

OBIECTIVE 2018

Obiectivul fundamental al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare, pentru anul 2018, rămâne acela de consolidare şi dezvoltare a instituţiei, în vederea creşterii permanente a capacităţii operaţionale şi de răspuns, reducerii impactului efectelor situaţiilor de urgenţă asupra comunităţilor şi îmbunătăţirea calităţii misiunilor executate in folosul populaţiei. În acest sens, ne stabilim ca obiective prioritare următoarele:
• creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă;
• dezvoltarea reţelei de puncte de lucru şi creşterea mobilităţii;
• consolidarea cooperării la nivel local şi regional;
• îmbunătăţirea timpului de răspuns pentru limitarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă (scăderea numărului de victime şi limitarea patrimoniului afectat;
• adaptarea rapidă la noile tipuri de situaţii de urgenţă, care pot apărea în condiţiile unor schimbări climatice la nivel naţional;
• îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi mijloace tehnice, bunuri materiale şi echipamente de protecţie adaptate tuturor categoriilor de misiuni la care suntem solicitaţi;
• dezvoltarea patrimoniului imobiliar şi îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire, muncă, cazare, depozitare şi garare, prin:
 realizarea proiectului de mansardare a clădirii inspectoratului;
 construirea unui garaj din elemente de construcţie uşoară pentru autospecialele de intervenţie;
 realizarea sistemului de încălzire la Punctul de Lucru Turţ;
 reabilitarea acoperişului clădirii Detaşamentului de Pompieri Carei;
• Derularea proiectului transfrontalier ,,Cooperare de urgenţă comună între organizaţiile profesionale şi cele neguvernamentale din regiunea Carpatică”, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI – CBC-Ungaria-Slovacia-România- Ucraina 2014 – 2020;
• modernizarea sistemului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
• consolidarea activităţii de comunicare şi informare preventivă;
• modernizarea şi eficientizarea sistemului integrat de înştiinţare-avertizare alarmare şi alertare a populaţiei;
• continuarea pregătirii şi educării populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• consolidarea voluntariatului în cadrul instituției.

CONCLUZII

În concluzie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare şi-a îndeplinit misiunile încredinţate, a gestionat situaţiile de urgenţă şi riscurile teritoriale, fapt ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că suntem pregătiţi profesional să intervenim în orice moment, în scopul salvării oamenilor şi protejării bunurilor materiale.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on ianuarie 29, 2018. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.